با توجه به انتقال وظايف طرح C.N.G به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي،

لطفا به آدرس www.niopdc-cng.ir مراجعه گردد.